home image
home image
en
EN

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

“РеZZервирай и спечели с

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди “РеZZервирай и спечели с ReZZo.bg”/наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА?

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва  на случаен принцип.
 
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
 
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора – https://rezzo.bg
 
3.2. Служителите на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1.  Играта започва в 11:00ч. на 10.04.2019г.   /начална дата на Играта/ и завършва в  00:00 ч.  на 23.04.2019 г.  /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, е необходимо през периода на играта (т.4.1.), участникът да извърши резервация (предварително запазване на маса в заведение) чрез платформата на ReZZo.bg. 


5.2. Извършването на резервацията не е обвързано със закупуване на стока или услуга от участника. 


5.3. Участникът не дължи заплащане на възнаграждение на Организатора за извършването на резервацията.

VІ. НАГРАДИ

6.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта: 

 

вид награда 

брой
  Ваучер за консумация в ресторант на стойност 50 лв.   10

 

 

 

 

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент. 


6.3. В последния ден от периода на играта (23.04.2019г.),  ще бъдат определени печелившите участнци чрез специално разработена компютърна програма на случаен принцип.


6.4. В тегленето участват само участници, отговарящи на настоящите правила за участие в играта.


6.5. Един Участник може да спечели една награда.


6.4. Печелившият участник ще бъде информиран на 24.04.2019 г. чрез имейла адреса, с който е направена резервацията в ReZZo.bg


6.5. След като бъде информиран по реда на т.6.4., печелившият участник трябва най-късно на 30.04.2019г. да информира екипа на ReZZo.bg на contact@rezzo.bg  или на тел: 0884161745 за заведението, в което иска да използва ваучера (от посочените в т.6.9.) и конкретната дата за неговото използване, която може да бъде най-късно до 15.05.2019 год.  


6.6. Наградите се получават на място в предварително избраното заведение (ресторант или клуб) от печелившия участник.


6.7. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, или не се свърже с Организатора в срока по т.6.5., за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в играта по описания в настоящите правила ред.


6.8. Условия за ползване на ваучера:
- Срок на ваучера – до 15.05.2019 год.
- Ваучерът не може да се комбинира с други промоции и оферти, които предлага заведението.
- Ако сумата от сметката надвишава сумата по ваучера, разликата е за сметка на клиента.
- Ако сумата от сметката е под тази на ваучера /50 лв./ разликата не се възстановява.
- Ваучерът трябва да се използва еднократно в един от избраните обекти.
- Ваучерът трябва да се използва с предварително направена резервация в избраното заведение. 


6.9. Заведения, в които ваучерът може да се използва:
 Всички заведения, участващи в сайта на www.ReZZo.bg

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на официалния сайт на Организатора: https://rezzo.bg
 
Настоящите правила са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.
 
„ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.
 
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на contact@rezzo.bg или на тел: 0884161745