home image
coin icon
Цени за бизнес партньори
home image
en
EN

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

“РеZZервирай и спечели с

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди “РеZZервирай и спечели с ReZZo.bg”/наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА?

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва  на случаен принцип.
 
2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.
 
2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

3.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение,  имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора – https://rezzo.bg
 
3.2. Служителите на Организатора /вкл. лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

ІV. ПЕРИОД НА ИГРАТА

4.1.  Играта започва в 16:00ч. на 11.04.2024г.   /начална дата на Играта/ и завършва в  00:00ч. на 23.04.2024 г.  /крайна дата на Играта/.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. За да получи шанс да спечели награда в играта, е необходимо през периода на играта (т.4.1.), участникът да извърши резервация (предварително запазване на маса в заведение) чрез платформата на ReZZo.bg. 


5.2. Извършването на резервацията не е обвързано със закупуване на стока или услуга от участника. 


5.3. Участникът не дължи заплащане на възнаграждение на Организатора за извършването на резервацията и не е длъжен да се ползва от нея.

VІ. НАГРАДИ

6.1. Организаторът предоставя следните награди в Играта: 

 

ВИД НАГРАДА

БРОЙ
  Ваучер за консумация в ресторант на стойност 99 лв.   50 бр.

 

 

 

 

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент. 


6.3. В последния ден от периода на играта (23.04.2024г.),  ще бъдат определени печелившите участнци чрез специално разработена компютърна програма на случаен принцип.


6.4. В тегленето участват само участници, отговарящи на настоящите правила за участие в играта.


6.5. Един Участник може да спечели една награда.


6.6. Печелившите участници ще бъдат информирани на 24.04.2024г.  от екипа на ReZZo, като след обаждане ще получат дигитален ваучер на стойност 99лв., изпратен на имейла адреса, с който е направена резервацията в ReZZo.bg


6.7. След като бъде информиран по реда на т.6.4., печелившият участник трябва най-късно на 07.05.2024г. да информира екипа на ReZZo.bg на contact@rezzo.bg  или на тел: 0884161745 за заведението, в което иска да използва ваучера (от посочените в т.6.9.) и конкретната дата за неговото използване, която може да бъде най-късно до 23.05.2024г.


6.8. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, или не се свърже с Организатора в срока по т.6.5., за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в играта по описания в настоящите правила ред.


6.9. Условия за ползване на ваучера:

  • Срок на ваучера – от 07.05.2024г. до 23.05.2024г.
  • Ваучерът не може да се комбинира с други отстъпки, промоции и оферти, които предлага заведението.
  • Ако сумата от сметката надвишава сумата по ваучера, разликата е за сметка на клиента.
  • Ако сумата от сметката е под тази на ваучера /99 лв./ разликата не се възстановява.
  • Ваучерът трябва да се използва еднократно в един от избраните обекти.
  • Ваучерът трябва да се използва с предварително направена резервация в избраното заведение. 


6.10. Заведения, в които ваучерът може да се използва:
 Всички заведения, участващи в сайта на www.ReZZo.bg

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на официалния сайт на Организатора: https://rezzo.bg
 
Настоящите правила са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на „ХЕПИНЕС” ЕООД.
 
„ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие.
 
За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на contact@rezzo.bg или на тел: 0884161745