home image
coin icon
Цени за бизнес партньори
home image
en
EN
header bottom border

Общи условия за ползване на Rezzo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТА WWW.REZZO.BG

 

§1. Настоящите Общи условия за ползване на уеб-сайта https://www.rezzo.bg (наричан за краткост REZZO.BG), уреждат отношенията между „ХЕПИНЕС” ЕООД и всяко физическо лице – ПОТРЕБИТЕЛ желаещо да ползва посредничеството на REZZO.BG, за да резервира и/или закупи услуга предлагана за продажба от трето лице (търговец и др.) чрез REZZO.BG.

 

REZZO.BG е уеб-сайт управляван от „ХЕПИНЕС” ЕООД, чрез който правни субекти стопанисващи търговски и други обекти на територията на Република България предлагат за резервиране и/или продажба услуги на физически лица - купувачи, регистрирани (с потребителски профил или като гост) като ПОТРЕБИТЕЛИ в REZZO.BG

 

„ХЕПИНЕС” ЕООД, е търговско дружество вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 103279218, което чрез администрирания от него уеб-сайт REZZO.BG осъществява посредничество между ПОТРЕБИТЕЛИ от една страна и от друга - трети лица (търговци и др.) предлагащи за резервиране и/или продажба услуги в стопанисвани от тях търговски и други обекти.

 

„ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което желае да резервира и/или закупи чрез REZZO.BG услуга предлагана за продажба от трето лице (търговец и др.), както и всяко лице, което разглежда и осъществява достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта REZZO.BG.

 

§2. Настоящите Общи условия ще се считат за узнати и приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ  с изричното му съгласие, предоставено чрез поставяне на отметка в чек-бокс „Съгласен съм с Условията за ползване” при регистрацията му в REZZO.BG (с потребителски профил или като гост), както и с осъществяване на достъп до каквато да е част от съдържанието на уеб-сайта REZZO.BG.

 

§3. Правата и задълженията на „ХЕПИНЕС” ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно различните видове услуги предоставяни чрез REZZO.BG са посочени в отделни раздели в настоящите Общи условия.

 

§4. „ХЕПИНЕС” ЕООД има право да променя по всяко време настоящите Общи условия, като промяната влиза в сила за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ незабавно след уведомяването им чрез генериране на съобщение в техния потребителски профил в REZZO.BG или чрез изпращане на съобщение по имейл.

 

§5. Уеб-сайтът REZZO.BG и съдържащите се в него графични /текстови данни и информация са интелектуална собственост на „ХЕПИНЕС” ЕООД, като никой няма право без негово изрично писмено съгласие да използва копира, разпространява, съхранява и използва каквато и да е част от REZZO.BG и съдържащите се в него данни.

 

§6. Настоящите Общи условия са приети от "ХЕПИНЕС" ЕООД на 24.04.2014г., (същите са: допълнени на 22.05.2018г.- в частта относно раздел Политика на поверителност; допълнени на 22.04.2019г. – в частта относно раздел ІІ – Условия за закупуване на електронен билет за театър чрез уеб-сайта REZZO.BG; изменени на 16.08.2019г.)

 

РАЗДЕЛ І.

Условия за извършване на резервации и закупуване на оферти/куверти за услуги в заведения за хранене и развлечения чрез уеб-сайта REZZO.BG

І.1. REZZO.BG е уеб-сайт управляван от „ХЕПИНЕС” ЕООД, чрез който правни субекти (наричани за краткост ПРОДАВАЧИ/ТЕ или ТЪРГОВЦИ/ТЕ) стопанисващи заведения за хранене и развлечения, вкл. ресторанти, барове, клубове и др. на територията на Република България (наричани за краткост ЗАВЕДЕНИЯ/ТА), предлагат за резервация и/или продажба услуги на купувачи, регистрирани като потребители в REZZO.BG (наричани за краткост КУПУВАЧИ/ТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИ/ТЕ). „ХЕПИНЕС” ЕООД не е страна в отношенията по резервация и/или покупко-продажба на услуги между ТЪРГОВЦИТЕ и КУПУВАЧИТЕ, а само осъществява посредничество между тях, като администрира уеб-сайта REZZO.BG, чрез който ТЪРГОВЦИТЕ предлагат за резервация и/или продажба услуги в стопанисваните от тях ЗАВЕДЕНИЯ, а КУПУВАЧИТЕ резервират и/или закупуват предлаганите от ТЪРГОВЦИТЕ услуги. „ХЕПИНЕС” ЕООД осигурява безаварийното функциониране и техническа поддръжка на REZZO.BG с цел обезпечаване и реализиране на правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидени в настоящите общи условия.

І.2. „Услуга” по смисъла на т.І.1. е предоставяне на храни/напитки/развлекателни мероприятия в ЗАВЕДЕНИЕ, заедно със съпровождащите дейности по обслужване.

 

І.3. „Резервация” по смисъла на т.І.1. е предварително запазване на маси, сепарета и всеки друг вид пространствено обособени места за седящи и/или правостоящи в ЗАВЕДЕНИЕ.  

 

І.4. Типовете резервации, които могат да бъдат направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез REZZO.BG са следните:

(а) Стандартна (нормална) резервация – резервация, която не съдържа допълнителни права за ПОТРЕЛБИТЕЛЯ

(б) Резервация с отстъпка от сметката – резервация, даваща право на определена процентна отстъпка от предлаганите в ЗАВЕДЕНИЕТО храни и/или напитки.

(в) Резервация с оферта – резервация, която включва и предоставяне на предварително определени услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО, конкретизирани по вид, количество и цена.

(г) Резервация със запазване на зала – резервация, при която срещу предплата /капаро/ в размер определен предварително, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направи резервация във VIP – зала на ЗАВЕДЕНИЕТО. Авансовото плащане представлява минимална стойност на консумация в ЗАВЕДЕНИЕТО и се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на резервацията.

(д) Резервация със закупуване на куверт – резервация в празничен ден, която включва закупуване на предварително определени услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО, конкретизирани по вид, количество и цена. Цената на куверта се заплаща авансово от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

І.5. Право да резервира и/или закупува услуги в ЗАВЕДЕНИЕ чрез REZZO.BG има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

І.6. За да извърши резервация и/или покупка на услуга в ЗАВЕДЕНИЕ чрез REZZO.BG, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира със собствен потребителски профил в REZZO.BG или като гост (само за целите на конкретната резервация/покупка, без създаване на потребителски профил) в REZZO.BG, като и в двата случая ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да посочи своето име, фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, потвърди възрастта си и изрази съгласието си с настоящите общи условия, условията на резервацията и политиките за поверителност.

І.7. При извършване на резервация и/или покупка ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира заведението, типа, датата и часа на резервацията, броя на ползващите се от нея лица и всички други данни конкретизиращи резервацията и/или услугата в ЗАВЕДЕНИЕТО, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да ползва.

 

І.7.1. Посочената в профила на ЗАВЕДЕНИЕТО средна сметка цели единствено да ориентира ПОТРЕБИТЕЛЯ в цените на менюто на ЗАВЕДЕНИЕТО и не е минимална сума, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изразходва, за да ползва отстъпката или офертата към резервацията.

 

І.7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави повече от три резервации за една и съща дата.

 

І.7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави резервация за определена дата и час, в случай, че има друга активна резервация за същата дата в периода +/- 2 часа от резервацията, която иска да направи.

І.8. При извършване на резервация по т.І.4, букви (а), (б) и (в), ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извършва паричен превод. Цената на услугите ползвани от ПОТРЕБИТЕЛЯ в заведението във връзка с направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ резервация по т.І.4, букви (а), (б) и (в), се заплаща от ПОТРЕБИТЕЛЯ директно на ТЪРГОВЕЦА на място в ЗАВЕДЕНИЕТО при получаване на услугата.

І.9. За извършване на резервация по т.І.4, букви (г) и (д) е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да извърши плащане на цената (или част от нея) на услугата включена в резервацията, като плащането се извършва посредством уеб-сайта REZZO.BG. Заплащането на цената по предходното изречение се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ с банкова карта. За да извърши плащане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде прехвърлен към виртуално ПОС устройство на системата за електронни разплащания, където трябва да попълни необходимите полета: тип и номер на банковата карта, датата, до която е валидна, името на собственика на картата, CVC2/CVV2 защитен код и да кликне върху бутона "Плати".

І.9.1. „ХЕПИНЕС” ЕООД поема пълна отговорност за всички плащания извършени чрез уеб-сайта REZZO.BG. Тази отговорност включва оказване на съдействие за: връщане на суми, анулиране на преводи, връщане на суми при оспорване на плащането чрез платежна мрежа, с която е извършено (chargebacks), решаване на спорове между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ.

І.9.2. При възникнал спор, „ХЕПИНЕС” ЕООД ще окаже съдействие на КУПУВАЧА  и ще му върне заплатената от него сума, ако прецени това за уместно при условията на т.І.16 от настоящите Общи условия.

І.9.3. В случай, че КУПУВАЧЪТ предяви искане чрез използваната от него платежна мрежа за връщане на платена от него сума (chargeback), „ХЕПИНЕС” ЕООД ще изрази становище (отговор) до платежната мрежа от името на ПРОДАВАЧА, за който е бил предназначен паричния превод. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави на „ХЕПИНЕС” ЕООД всяка изисквана информация, като „ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да задържи всякакви плащания към него свързани с исканията на КУПУВАЧА.

І.9.4. При възникнали проблеми относно услуга платена чрез уеб-сайта REZZO.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с екипа на REZZO.BG на email: support@rezzo.bg или на телефон 0884161745.

І.10. Всяко предложение за резервация включва следните условия за ползването ù, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява при извършване на резервацията и същите представляват неразделна част от Договора от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ по т.І.14 от настоящите Общи условия :

 

І.10.1. Часът на направената резервация е часът на пристигане на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ЗАВЕДЕНИЕТО. Масата ще се пази от ТЪРГОВЕЦА не повече от 15 минути. При закъснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже резервацията или ако има отстъпка или оферта към нея - да не я предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

І.10.2. При пристигането си в ЗАВЕДЕНИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съобщи на посрещащия го персонал, че има резервация на негово име от REZZO.BG. 

 

І.10.3. При поискване на сметката за ползваните услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на обслужващия го персонал Viber съобщението, SMS-а или email-а, който REZZO.BG му е изпратил за потвърждение на резервацията. При получаване на своята сметка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да провери дали процентът отстъпка е приложен коректно, както и да се подпише на сметката. В случай, че процентът на отстъпка, ако има такава, не е приложен коректно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това обслужващия го персонал, за да получи правилната отстъпка.

 

І.10.4. Ако към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ е включена отстъпка или оферта, тя не важи с други отстъпки, оферти, промоции, както и промоционални, специални и обедни менюта в ЗАВЕДЕНИЕТО и е валидна единствено за консумация в ЗАВЕДЕНИЕТО. 

 

І.10.5. В часа на резервацията трябва да присъстват над половината от зададения брой хора ползващи се от нея, който предварително е посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Също така, окончателният брой хора, пристигнали в ЗАВЕДЕНИЕТО, не трябва да надвишава броя на хората, посочени в резервацията. При неизпълнение от ПОТРЕБИТЕЛЯ по което и да е от предходните две изречения, ЗАВЕДЕНИЕТО има право да откаже резервацията или ако има отстъпка или оферта към нея да не я предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

І.10.6.  При посещението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде настанен на маса определена по преценка на ТЪРГОВЕЦА в избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на резервацията (чрез опцията „тип резервация") част на ЗАВЕДЕНИЕТО. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ искат да бъде настанен на друга маса в същата или в друга част на ЗАВЕДЕНИЕТО, ЗАВЕДЕНИЕТО има право по своя преценка да откаже това, или да премести ПОТРЕБИТЕЛЯ, но в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да ползва промоционалните условия и отстъпките на резервацията.

І.10.7. На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:
(а) лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.; (б)  лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.
Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

І.10.8. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да не допусне в ЗАВЕДЕНИЕТО (или да изведе от него) ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяко ползващо се от резервацията лице, което е във видимо нетрезво състояние или с поведението си смущава останалите посетители в ЗАВЕДЕНИЕТО (държи се неприлично, говори високо и др.).

І.10.9. КУПУВАЧЪТ няма право да иска връщане на предплатена цена за услуга (в случаите по т.І.4, букви (г) и (д)), ако по отношение на ПОТРЕБИТЕЛЯ или лицето, които се ползва от резервацията, са налице условия по т.І.10.7 или т.І.10.8, и поради тази причина това ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или ползващото се лице не бъде допуснато да ползва услугата.

І.10.10. В случай, че ТЪРГОВЕЦЪТ не предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО в съответствие с условията на резервацията (по причина за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ не отговаря съгласно тези Общи условия), ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право при поискване да получи от ТЪРГОВЕЦА обезщетение във вид на ваучер за консумация в ЗАВЕДЕНИЕТО.

 

І.11. В случай, че предложението за резервация публикувано в REZZO.BG съдържа условие за ползването ù, което не е посочено в т.І.10.1 - т.І.10.10 или се различава от условие по т.І.10, прилага се условието в предложението, като наред с него се прилагат и условията по т.І.10.1 - т.І.10.10, които не му противоречат.

І.12. Резервацията се счита за извършена с натискане на бутона „резервирай”, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава всички условия, при които е направена резервацията. За да се счита за извършена резервацията в случаите по т.І.4, букви (г) и (д), е необходимо и извършване на плащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ при условията на т.І.9. След извършване на резервацията, REZZO.BG изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ SMS или email за потвърждение на резервацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пази и съхранява получения SMS/имейл и следва да го представи на персонала на ЗАВЕДЕНИЕТО, за да удостовери правото си да ползва направената резервация и услугите включени в нея.

І.12.1. В случай, че поради независещи от ПОТРЕБИТЕЛЯ обстоятелства, направената от него резервация не може да бъде обслужена, ТЪРГОВЕЦЪТ (или REZZO.BG) ще уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ по телефон непосредствено след извършването ù, с което резервацията ще се счита за отменена, а в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил и превод на парична сума във връзка с резервацията, същата ще му бъде върната във възможно най-кратък срок.

І.13. Съгласно чл.57, т.12 от Закона за защита на потребителите, разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности с конкретна дата или срок за изпълнение. Във връзка с посоченото правно основание ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на отказ от резервираните или и/или закупени от него услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО.  

 

В случай, че специалните условия на резервацията по т.І.11, изр. първо го позволяват, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже направената от него резервация най-късно тридесет минути преди нейното начало. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил резервацията като регистриран потребител, следва да влезе в секция "Моите резервации" в профила си в REZZO.BG.  и да натисне бутона "Откажи" към съответната резервация. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е резервацията като гост, в e-mail-a за потвърждение на резервацията има линк към нея, откъдето можете да я откажете.

 

І.14. При извършване на резервация от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез REZZO.BG , между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва Договор от разстояние, по силата на който ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО при условията на резервацията. ТЪРГОВЕЦЪТ е единствен продавач на услугите (вкл. храните, напитките и др.) предлагани с резервацията и носи пълна отговорност за спазването на нормативните актове свързани с тяхното рекламиране, предлагане и предоставяне вкл. Закона за храните, Закона за защита на потребителите и др. „ХЕПИНЕС” ЕООД не е страна по договора между ТЪРГОВЕЦА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и не носи отговорност във връзка с неговото изпълнение, нито относно количеството, качеството и останалите условия на предоставените услуги в ЗАВЕДЕНИЕТО.

І.14.1. „ХЕПИНЕС” ЕООД не носи отговорност за спазването на правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ по резервираната и/или закупена услуга от страна на ТЪРГОВЕЦА (напр. за осигуряване на резервираното място и за всякакви други предварително обявени условия по резервацията  – цени и др.), за качеството на услугата (вкл. обстановка, обслужване, годност на храни и напитки и др.), както и за спазването от ТЪРГОВЕЦА на нормативните изисквания относно сградите и помещенията в които се предоставя услугата (включително хигиенни изисквания, пожарна безопасност и др.).

І.14.2. ТЪРГОВЕЦЪТ единствен носи отговорност за обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите на непредоставяне на услугата, несъответствия между предоставената услуга и условията по резервацията, както и в случаите на претърпени от ПОТРЕБИТЕЛЯ (или от лица ползващи се от резервацията) вреди причинени при или във връзка с ползването на услуга в ЗАВЕДЕНИЕТО. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подава рекламации по смисъла на ЗЗП единствено към ТЪРГОВЕЦА.

І.15. Като администратор на REZZO.BG, „ХЕПИНЕС” ЕООД уведомява и препраща на ТЪРГОВЕЦА всички постъпили оплаквания от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изисква обяснение от ТЪРГОВЕЦА, съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изясняване и уточняване на претенциите му към ТЪРГОВЕЦА, и посредничи за уреждане на споровете между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЪРГОВЕЦА.

І.16. В случаите на заплащане на цена на услуга от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез уеб-сайта REZZO.BG /напр. при извършване на резервации по т.І.4, букви (г) и (д)/, „ХЕПИНЕС” ЕООД има право да задържи предплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена и да я върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай, че е налице всяко от следните условия:

(а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ предяви искане до „ХЕПИНЕС” ЕООД за връщането ù в срок до 3 работни дни след датата на резервацията (В случай, че в срок до 3 работни дни след датата на резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил искане до „ХЕПИНЕС” ЕООД за връщане на платена от него сума чрез уеб-сайта REZZO.BG, това ще се счита за признание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че е получил и ползвал услугата, за която е направил плащането) и

(б) ПОТРЕБИТЕЛЯТ докаже по безспорен и неопровержим начин пред „ХЕПИНЕС” ЕООД, че не е могъл да ползва платената от него услуга поради причина, за която ТЪРГОВЕЦЪТ отговаря.

 

І.17. Лични данни

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни по т.І.6. се обработват от „ХЕПИНЕС” ЕООД в съответствие с раздел „Политика за поверителност” (част от настоящите Общи условия), единствено за целите на предоставяне на посредническите услуги чрез REZZO.BG съгласно тези Общи условия и за изпращане на рекламно-информационни съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промоции и услуги в REZZO.BG.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

Условия за закупуване на електронен билет за театър чрез уеб-сайта REZZO.BG

ІІ.1. REZZO.BG е уеб-сайт управляван от „ХЕПИНЕС” ЕООД, чрез който правни субекти стопанисващи театри на територията на Република България (наричани за краткост ТЕАТРИ/ТЕ или ПРОДАВАЧИ/ТЕ) предлагат за продажба електронни билети за организирани от тях театрални представления на купувачи, регистрирани като потребители в REZZO.BG (наричани за краткост КУПУВАЧИ/ТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИ/ТЕ). „ХЕПИНЕС” ЕООД не е страна в отношенията по покупко-продажба на електронни билети между ТЕАТРИТЕ и КУПУВАЧИТЕ, а само осъществява посредничество между тях, като администрира уеб-сайта REZZO.BG, чрез който ТЕАТРИТЕ предлагат за продажба електронни билети за организирани от тях театрални представления, а КУПУВАЧИТЕ закупуват предлаганите от ТЕАТРИТЕ билети. „ХЕПИНЕС” ЕООД осигурява безаварийното функциониране и техническа поддръжка на REZZO.BG с цел обезпечаване и реализиране на правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидени в настоящите общи условия.

ІІ.2. Право да се регистрира и закупи електронен билет чрез REZZO.BG има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

ІІ.3. За да закупи електронен билет за театрално представление чрез уеб-сайта REZZO.BG е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира в REZZO.BG по реда предвиден в т.І.6 от тези Общите условия .

ІІ.3.1. Обявените за продажба чрез REZZO.BG електронни билети се придружават от данни за наименование, дата, час и място на провеждане на представлението.

ІІ.3.2. Закупуване на електронен билет за театър чрез REZZO.BG, е възможно единствено при заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на цената на билета с банкова карта. За да заплати електронния билет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде прехвърлен към виртуално ПОС устройство на системата за електронни разплащания, където трябва да попълни необходимите полета: тип и номер на банковата карта, датата, до която е валидна, името на собственика на картата, CVC2/CVV2 защитен код и да кликне върху бутона "Плати".

ІІ.3.2.1. „ХЕПИНЕС” ЕООД поема пълна отговорност за всички плащания извършени чрез уеб-сайта REZZO.BG. Тази отговорност включва оказване на съдействие за: връщане на суми, анулиране на преводи, връщане на суми при оспорване на плащането чрез платежна мрежа, с която е извършено (chargebacks), решаване на спорове между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ.

ІІ.3.2.2. При възникнал спор, „ХЕПИНЕС” ЕООД ще окаже съдействие на КУПУВАЧА  и ще му върне заплатената от него сума, ако прецени това за уместно при условията на т.ІІ.4.3 от настоящите Общи условия.

ІІ.3.2.3. В случай, че КУПУВАЧЪТ предяви искане чрез използваната от него платежна мрежа за връщане на платена от него сума (chargeback), „ХЕПИНЕС” ЕООД ще изрази становище (отговор) до платежната мрежа от името на ПРОДАВАЧА, за който е бил предназначен паричния превод. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да предостави на „ХЕПИНЕС” ЕООД всяка изисквана информация, като „ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да задържи всякакви плащания към него свързани с исканията на КУПУВАЧА.

ІІ.3.2.4. При възникнали проблеми относно електронен билет заплатен чрез уеб-сайта REZZO.BG, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с екипа на REZZO.BG на email: support@rezzo.bg или на телефон 0884161745.

ІІ.3.3. След заплащане на цената на билета от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, електронният билет ще бъде изпратен на ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на имейл, съдържащ пълната информация за избраното от ПОТРЕБИТЕЛЯ представление.

ІІ.3.4. Всяко предложение за закупуване на електронен билет за театър чрез REZZO.BG включва следните условия за ползването му, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява при закупуване на билета и същите представляват неразделна част от Договора от разстояние между ТЕАТЪРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ по т.ІІ.4 от настоящите Общи условия:

ІІ.3.4.1. Полученият електронен билет (имейл) по т.ІІ.3.3 следва да бъде предварително разпечатан (принтиран) от ПОТРЕБИТЕЛЯ на хартиен носител, който следва да бъде представен от ПОТРЕБИТЕЛЯ на специално обозначените за това места в ТЕАТЪРА, не по-късно от 30 минути преди началото на представлението.

ІІ.3.4.2. Един електронен билет позволява на едно физическо лице да извърши едно посещение на представлението. При какъвто и да е опит за използване на един и същ електронен билет от повече от едно лице, ТЕАТЪРЪТ има право да анулира електронния билет, без да дължи връщане на цената му на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ІІ.3.4.3. В случай на отлагане или непровеждане (отмяна) на театралното представление, ТЕАТЪРЪТ има право да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да избере една от следните възможности за уреждане на отношенията им:

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да презавери билета си за следваща дата за същото представление

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да презавери билета си за друго представление.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да получи в 14 дневен срок връщане на заплатената от него цена за отложеното/ отменено представление.

ІІ.3.4.4. В случай на отлагане или непровеждане (отмяна) на театралното представление, „ХЕПИНЕС” ЕООД се счита за упълномощен от името на ТЕАТЪРА да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ по банков път заплатената от него цена за закупения електронен билет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по предходното изречение и в случаите, в които не бъде допуснат да присъства на представлението, по причина, за която не отговаря съгласно т.ІІ.3.4.5, т.ІІ.3.4.6 и т.ІІ.3.4.7 от настоящите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по предходните изречения, само в случай, че не е презаверил билета си на касата на ТЕАТЪРА за друга дата/час за същото или друго представление. В случай, че презавереният билет е на по-ниска стойност от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ, той няма право да иска връщане на разликата, а в случай, че презавереният билет е на по-високата стойност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да доплати разликата на касата на ТЕАТЪРА в момента на презаверяването на билета, като в тези случаи „ХЕПИНЕС” ЕООД не дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ връщане на каквато и да е част от заплатената от нето сума по реда на т.ІІ.3.2 .

ІІ.3.4.5. На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:
(а) лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.; (б)  лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.
Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

ІІ.3.4.6. ТЕАТЪРЪТ има право да не допусне до представлението (или да изведе от него) всяко лице, което е във видимо нетрезво състояние или с поведението си смущава останалите посетители в театъра (държи се неприлично, говори високо по време на представлението, не е изключило мобилния си телефон и др.), както и лице, което се намира във видимо лошо здравословно състояние, което застрашава здравето на останалите посетители на представлението.

ІІ.3.4.7. ТЕАТЪРЪТ има право да не допусне до представлението всяко лице, което се е явило на мястото на представлението със закъснение (т.е. след часът, за който е обявено неговото начало)

ІІ.3.4.8. КУПУВАЧЪТ няма право да иска връщане на цената за закупени от него билет, в случай, че по отношение на лицето, които се ползва от него, са налице условия по т.ІІ.3.4.5, т.ІІ.3.4.6 или т.ІІ.3.4.7, и поради тази причина това лице не бъде допуснато да присъства на представлението.

ІІ.3.4.9. Съгласно чл.57, т.12 от Закона за защита на потребителите, разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности с конкретна дата или срок за изпълнение. Във връзка с посоченото правно основание, КУПУВАЧИТЕ нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за театрални представления.

ІІ.4. При закупуване на електронен билет за театър от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез REZZO.BG, между ТЕАТЪРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва Договор от разстояние, по силата на който ТЕАТЪРЪТ е длъжен да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ услугата по закупения електронен билет. ТЕАТЪРЪТ е единствен продавач на услугата по електронния билет и носи пълна отговорност за спазването на нормативните актове свързани с нейното рекламиране, предлагане и предоставяне вкл. Закона за защита на потребителите и др. „ХЕПИНЕС” ЕООД не е страна по договора между ТЕАТЪРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ и не носи отговорност във връзка с неговото изпълнение, нито относно количеството, качеството и останалите условия на услугата предоставяна от ТЕАТЪРА.

ІІ.4.1. „ХЕПИНЕС” ЕООД не носи отговорност за спазването на правата на КУПУВАЧА по закупения билет от страна на ТЕАТЪРА (напр. за осигуряване на резервираното място и за всякакви други предварително обявени условия по представлението – вкл. продължителността на представлението, конкретни участващи актьори и др.), за качеството на театралното представление, както и за спазването на нормативните изисквания относно сградите и помещенията в които се провежда театралното представление (включително пожарна безопасност и др.), относно условията за безопасно провеждане на събитието, и относно реда и сигурността по време на провеждането му. За всякакви несъответствия между условията по закупения електронен билет и реално предоставената развлекателна услуга (театралното представление), ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подава рекламации по смисъла на ЗЗП единствено към ТЕАТЪРА.

ІІ.4.2. С изключение на връщането на цената на закупения електронен билет при условията на т.ІІ.3.4.4, „ХЕПИНЕС” ЕООД не носи отговорност за други вреди които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е претърпял поради отлагане на представление или невъзможност на същото да се състои (напр. разходи за пътуване, хотел и др.).

ІІ.4.3. Като администратор на уеб-сайта REZZO.BG, „ХЕПИНЕС” ЕООД уведомява и препраща на ТЕАТЪРА всички постъпили оплаквания от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изисква обяснение от ТЕАТЪРА, съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изясняване и уточняване на претенциите му към ТЕАТЪРА, и посредничи за уреждане на споровете между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЕАТЪРА, като има право да задържи заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на електронния билет до уреждането на спора между страните и да я върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай, че е налице всяко от следните условия:

(а) ПОТРЕБИТЕЛЯТ предяви искане до „ХЕПИНЕС” ЕООД за връщането ù в срок до 3 работни дни след датата на представлението (В случай, че в срок до 3 работни дни след датата на представлението ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил искане до „ХЕПИНЕС” ЕООД за връщане на платена от него сума чрез уеб-сайта REZZO.BG, това ще се счита за признание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че е получил и ползвал услугата по закупения от него електронен билет) и

(б) ПОТРЕБИТЕЛЯТ докаже по безспорен и неопровержим начин пред „ХЕПИНЕС” ЕООД, че не е могъл да ползва услугата по заплатения от него електронен билет поради причина, за която ТЕАТЪРЪТ отговаря.

 

ІІ.5. Лични данни

Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни по т.І.6 се обработват от „ХЕПИНЕС” ЕООД в съответствие с раздел „Политика за поверителност” (част от настоящите Общи условия), единствено за целите на предоставяне на посредническите услуги чрез REZZO.BG съгласно тези Общи условия и за изпращане на рекламно-информационни съобщения на ПОТРЕБИТЕЛЯ за промоции и услуги в REZZO.BG.

 

Раздел „Политика на поверителност” (Този раздел е общ и се прилага за всички останали раздели от настоящите Общи условия).

 

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Каква е целта на този документ?

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

 

Кои сме ние?

„Хепинес“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Левски“, ул. „Роза“ № 25, тел.: +359 882 999010, и-мейл адрес: contact@rezzo.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1, тел.: +359 882 999010, и-мейл адрес: contact@rezzo.bg

 

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1

Тел.: +359 52 603090

E-mail: office@happy.bg

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Хепинес“ ЕООД (наричано оттук нататък „REZZO”) включително:

-              Какви лични данни събираме за Вас?

-              Каква е целта на тяхното събиране?

-              За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-              С кого споделяме Вашите лични данни?

-              Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-              Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

-              Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност „Хепинес“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

 

Какви лични данни събира REZZO за Вас и за какви цели (защо)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, REZZO събира следната информация и лични данни за Вас.

Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

Информация, която предоставяте доброволно:

I. Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на REZZO – https://rezzo.bg/, за да можем:

1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите резервациите си в съответствие с нашите Условия;

2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;

3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; и

4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

II. Информация, която предоставяте при използване на нашите услуги без да се регистрирате, за да можем:

1. Да изпълним Вашата заявка за резервация в търговския обект, който искате да посетите;

2. Да се свържем с Вас за потвърждение на резервацията;

3. Да комуникираме поръчката Ви с избрания от Вас търговски обект;

4. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси относно резервациите Ви и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

III. Информация, която предоставяте, когато ни изпращане съобщения чрез предвидения в сайта ни формуляр, за да можем:

1. За да можем да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и похвали и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

2. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги; и

3. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на REZZO.

Информация за транзакциите, когато правите резервация за търговски обект, за следните цели:

1. За да можем да обработим резервацията Ви и при необходимост да Ви изготвим сметка и да Ви таксуваме (правим уточнение, че REZZO никога не съхранява информацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашите системи);

2. Комуникираме резервацията Ви с избрания от Вас търговския обект;

3. Да изпратим актуализации за състоянието на Вашата резервация до Вас и избрания от Вас търговски обект;

4. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси за резервацията Ви и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

5. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги; и

6. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на REZZO.

Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

1. Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите услуги.

Информация от получена Обратна връзка от Вас относно мнението Ви за нашите услуги, използваме, за да можем:

1. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;

2. Да публикуваме отзивите, които ни изпращате за търговските обекти, посетени от Вас, при изрично Ваше съгласие за такова публикуване, след като Вие сте ни го предоставили за публикуване под формата на коментар и оценка;

3. Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

Информация за активностите Ви и действия по използване на услугите ни, за да можем:

1. Да ви осигурим по-добро преживяване при използване на услугите ни;

2. Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки; и

3. Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.

„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и

3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Информация, която получаваме от други източници -  трети страни

1. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и

2. По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

Категории лични данни, които обработваме:

-              Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място - при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;

-              Информация за Вашите резервации;

-              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения - IP адрес, информация за устройството, което използвате;

-              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI  номер на устройство, GPS координати,

-              Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

 

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) REZZO обработва лични данни за вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате услугата за осъществяване на резервация).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите   интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да "защитаваме вашите жизнени интереси" спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?" по-горе.

REZZO събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови предложения, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен бюлетин).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на contact@rezzo.bg или писмено заявление на адреса за кореспонденция на REZZO в гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1.

 

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, REZZO обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

-  чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на REZZO. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;

- чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

- чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

 

Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще  бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

REZZO ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.

Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

REZZO НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

REZZO се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

REZZO може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

1. търговските обекти, избрани от Вас, за които сте направили резервация;

2. REZZO компании в нашата група;

3. Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);

4. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;

5. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.

6. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

-              По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

-              По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

 

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").

Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Други инструменти за уеб анализ

Освен описаните по-горе ние може да използваме и други инструменти за уеб анализ като Facebook, Facebook Pixel, Criteo, Google adwords, Google Tag Manager и др.под.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на REZZO, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на contact@rezzo.bg.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- Правото на достъп до личните данни, които REZZO обработва за Вас и да получите копие от тях

 

- Право да искате от REZZO коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на contact@rezzo.bg;

 

- Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

 

- Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от REZZO, в случай че са налице условията за това.

 

- Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

 

- Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

 

- Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: contact@rezzo.bg;

 

- Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

 

- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, REZZO няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.

 

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.