home image
home image
en
EN
header bottom border

Общи условия за ползване на Rezzo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.REZZO.BG

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ХЕПИНЕС” ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн ресторантски резервации „www.Rezzo.bg” („Общите условия”) и урежда отношенията между „ХЕПИНЕС” ЕООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.Rezzo.bg.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „ХЕПИНЕС” ЕООД, (наричани по-долу “ReZZo.bg”), е търговско дружество с ЕИК: 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Роза” № 25, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Цар Освободител 25, email: contact@rezzo.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт: http://rezzo.bg.

1.3. Уебсайтът www.Rezzo.bg е уебсайт посредством, който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за резервация на маса в ресторант, както и закупуване на оферти и ползването им в ресторант, след направа на резервация, където е предявено желание за използване на закупена оферта.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва, които и да е от предоставяните през уебсайта www.Rezzo.bg услуги и ресурси.

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.Rezzo.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.Rezzo.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.10. „e-mail адрес” е избран от потребителя e-mail адрес, който е негова собственост, посредством който, той се индивидуализира в www.Rezzo.bg

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с негов e-mail адрес индивидуализира същия.

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация и мненията и коментарите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www.Rezzo.bg с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. “ReZZo.bg”, чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта www.Rezzo.bg – новини, забавни публикации, промоции, календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от www.Rezzo.bg съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта www.Rezzo.bg

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.Rezzo.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на услуги посредством Уебсайта www.Rezzo.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните услуги, достъпни през Уебсайта www.Rezzo.bg.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.Rezzo.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.Rezzo.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.Rezzo.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.Rezzo.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.Rezzo.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.Rezzo.bg.

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на сайта“и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.Rezzo.bg услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.Rezzo.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.Rezzo.bg има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.Rezzo.bgима право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 

ІV. E-MAIL И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва свой e-mail адрес и парола. Ако e-mail адресът не е вече използван за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира успешно и получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Чрез e-mail адресът ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. www.Rezzo.bg не проверява и не носи отговорност за съвпадението на e-mail адреса с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адресът служи за достъп до определен потребителски профил.

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.Rezzo.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.5. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.Rezzo.bg, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.Rezzo.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на www.Rezzo.bg, да управлява разположено от него на сървър на www.Rezzo.bg Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и др.

4.6. За да получи достъп до услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната услуга.

4.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.Rezzo.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “ReZZo.bg”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, “ReZZo.bg” ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.Rezzo.bg.“ReZZo.bg” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до “ReZZo.bg”, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “ReZZo.bg”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “ReZZo.bg” за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, при което “ReZZo.bg” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “ReZZo.bg” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ReZZo.bg”.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ReZZo.bg” услуги да не зарежда, разполага на сървър на “ReZZo.bg”и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ReZZo.bg”услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно “ReZZo.bg”за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

 

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “ReZZo.bg”Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.Rezzo.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а “ReZZo.bg”спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.Rezzo.bg услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.Rezzo.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ReZZo.bg”

8.1. “ReZZo.bg”се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.1.1. Услугата, която предлага “ReZZo.bg” на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервация на маса в ресторант с определен процент отстъпка от цялата му сметка, резервация на маса в ресторант без отстъпка, резервация на маса в ресторант с отстъпка от храната, резервация на маса в ресторант с използване на предварително закупена оферта от сайта на ReZZo.bg, както и други видове резервации. Резервацията с ReZZo.bg е абсолютно безплатна. Посочената в уебсайта „средна  сметка” цели единствено да Ви ориентира в цените в менюто на ресторанта и не е минимална сума, която трябва да изразходвате, за да ползвате отстъпката или офертата към резервацията.

8.1.2. Ресторантите, които предлагат своите маси на Уебсайта www.Rezzo.bg, предоставят за резервация ограничен брой маси с определен от тях процент отстъпка в зависимост от деня и часа на резервацията, както и ограничен брой маси без отстъпка или с отстъпка само от храната. Ограниченият брой маси с отстъпка и без отстъпка зависи изцяло от преценката на ресторанта и от големината на групата, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да направи резервация.

8.1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пристигне в ресторанта, в който е направил резервация през Уебсайта www.Rezzo.bg в деня и часа на резервацията, като резервацията му се пази до 15 минути след нейното започване. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ закъснее с повече от 15 минути за резервацията, ресторантът има право да откаже резервацията или да не предостави отстъпката или офертата, ако има такава към резервацията. В часа на резервацията трябва да присъстват над половината от зададения брой хора, който е посочен предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Също така, окончателният брой хора, пристигнали в ресторанта, не трябва да надвишава броя на хората, посочени в резервацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При несъответствие по предходните изречения, ресторантът също има правото да откаже резервацията или да не предостави отстъпката или офертата, ако има такава към резервацията.

8.1.4. След навременно пристигане в ресторанта, според датата и часа на резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият е длъжен да уведоми посрещащия го персонал на ресторанта, че има резервация на негово име от Уебсайта www.Rezzo.bg. При посещението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде настанен на маса определена по преценка на ресторанта в избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на резервацията (чрез опцията „тип резервация”) част на ресторанта. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да бъде настанен на друга маса в същата или в друга част на ресторанта, ресторантът има право по своя преценка да откаже това, или да премести ПОТРЕБИТЕЛЯ, но в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да ползва промоционалните условия и отстъпките на резервацията.

8.1.5. В случай, че към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ има отстъпка или оферта, при поискване на сметката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това обслужващия го персонал и да му представи едно от потвържденията за резервация, които „ReZZo.bg” е предоставил на ПОТРЕБИТЕЛЯ при успешна резервация - SMS, e-mail или принтирано потвърждение на резервацията. Ако към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ има отстъпка или оферта, тя не може да се комбинира с други отстъпки, оферти, промоции, както и промоционални, специални и обедни менюта в ресторанта, и е валидна единствено за консумация в заведението.

8.1.6. При получаване на своята сметка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да провери дали процентът отстъпка е приложен коректно, както и да се подпише на сметката. В случай, че процентът на отстъпка, ако има такава, не е приложен коректно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това обслужващия го персонал, за да получи правилната отстъпка.

8.1.7. При отказ от ресторанта за извършване на задълженията му по резервация, които включват:

а) своевременно настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ресторанта;

б) предоставяне на услугите, които ресторантът предлага;

в) начисляване на процента отстъпка (ако има такава) към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ към крайната сметка

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ресторанта във вид на ваучер за консумация в него.

8.1.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже или промени направената от него резервация най-късно петнадесет минути преди нейното начало. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил резервацията като регистриран потребител, той трябва да влезе в секция "Моите резервации" в своя профил и натисне съответния бутон към направената от него резервация. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е резервирал без регистрация, в e-mail-a за потвърждение на резервацията има линк към нея, откъдето ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да я откаже или промени.

8.1.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави повече от три резервации за една и съща дата.

8.1.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави резервация за определена дата и час ако има друга активна резервация за същия ден в периода + - 2 часа от резервацията, която иска да направи.

8.2. “ReZZo.bg”няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. “ReZZo.bg” няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “ReZZo.bg”съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.Rezzo.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на “ReZZo.bg” или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, “ReZZo.bg” има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.

8.5. “ReZZo.bg” има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от “ReZZo.bg” или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “ReZZo.bg”.“ReZZo.bg” не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg.

8.6. “ReZZo.bg” има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия, както и с посочване в регистрационната форма, че желае да получава описаните търговски съобщения ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от “ReZZo.bg”.

8.7. “ReZZo.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. “ReZZo.bg” няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта www.Rezzo.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.

8.9. “ReZZo.bg” има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на “ReZZo.bg” или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

8.10. “ReZZo.bg” си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

8.11. Всеки ресторант си запазва правото да се свърже с клиент, направил резервация, по телефона или e-mail адреса, който е оставил за контакт, за допълнителни доуточнения и промени на резервацията, включващи и отказ на резервацията или молба за промяна на нейната дата и час.

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на “ReZZo.bg” неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “ReZZo.bg”, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на “ReZZo.bg”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е “ReZZo.bg” или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.Rezzo.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на “ReZZo.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ReZZo.bg” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми “ReZZo.bg” в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с “ReZZo.bg”. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. “ReZZo.bg” по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. “ReZZo.bg” полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “ReZZo.bg” не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

10.3. “ReZZo.bg” не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “ReZZo.bg”, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. “ReZZo.bg” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ReZZo.bg”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “ReZZo.bg”.

10.5. “ReZZo.bg” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. “ReZZo.bg” не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg.

10.7. Страните приемат, че “ReZZo.bg” не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “ReZZo.bg” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “ReZZo.bg” предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.Rezzo.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “ReZZo.bg” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “ReZZo.bg” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. “ReZZo.bg” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “ReZZo.bg”, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА “ReZZo.bg” В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. “ReZZo.bg” има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на “ReZZo.bg”, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.Rezzo.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, “ReZZo.bg” има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. “ReZZo.bg” има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на “ReZZo.bg” ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи “ReZZo.bg” има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, “ReZZo.bg” има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи “ReZZo.bg” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети “ReZZo.bg” и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от “ReZZo.bg” Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети “ReZZo.bg” за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на “ReZZo.bg” и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

 

XIII. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта ReZZo.bg

1). Зареждайки заглавната интернет страницата ReZZo.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, наред с Общите условия за ползване на сайта.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

 

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с авансово плащане по сметка на "Хепинес" ЕООД. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане. За авансово платената сума, след направа на резервация, където потребителя посочва, че желае да използва закупената оферта, "Хепинес" ЕООД издава на потребителя разписка (“ваучер за оферта”), потвърждаваща извършено авансово плащане за закупуването на стока/услуга, оферирана с конкретна оферта, публикувана на сайта ReZZo.bg.

 

4). В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил, с който след заплащане на оферта може да направи резервация за съответния ресторант, за да я използва.

 

5) Когато задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача, "Хепинес" ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на продавача, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

 

6). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не с "Хепинес" ЕООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е потребител на сайта ReZZo.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.

 

7). Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

 

8). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "Хепинес" ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи "ваучер" за офертата, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. След изтичане на срока за предявяване на закупената оферта, отговорността на продавача за неизпълнение отпада. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

 

9). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "Хепинес" ЕООД. Преводи на парични суми от ReZZo.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

 

10). Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, ако не се касае за някое от изключенията предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта ReZZo.bg, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, кагато то е предвидено в офертата, потребителят е длъжен, преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора, да изпрати до "Хепинес" ЕООД и до конкретния търговец с когото е сключил договора, изрично изявление като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта ReZZo.bg.

 

11). Преводи на парични суми от ReZZo.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител

 

 

12) Следните условия са валидни за всички оферти:

Като ползвате ваучера, ако направите сметка на стойност по-висока от номинала му, трябва да доплатите. А ако стойността е по-малка, не получаваш ресто.

Отстъпката от офертата не може да се комбинира с други промоции и отстъпки, както и с други оферти (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

Офертата се използва еднократно, не важи за повече от едно посещение (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

Посещението в обекта се съобразява с работното време, капацитета за обслужване на клиенти и моментната заетост на фирмата, както и при поставено условие за предварителна резервация чрез сайта на ReZZo.bg.

Ако направите резервация за използване на офертата, но не се явите в уговорената дата и час, офертата става невалидна и заплатената сума се губи.

 

XIV. Общи условия за купуване на оферта през сайта на ReZZo.bg

 

Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги се отнасят за всяка една покупко-продажба, направена чрез електронна страница ReZZo.bg, собствeност на "Хепинес" ЕООД.

 

1.1. Продавачът продава, a потребителят-купувач купува, продукт/услуга на промоционална цена, изрично посочена за всяка стока поотделно, при индивидуални условия за всяка отделна стока/услуга, и само и единствено в случай, че бъде изпълнено задължително условие: извършване на поне 1 покупка общо от всички потребители-купувачи.

 

1.2. Настоящият договор влиза в сила само и единствено при сбъдване на задължителното условие, предвидено и обявено в съответната оферта.

 

1.3. Рискът от несбъдване на условието се носи от потребителя-купувач.

 

1.4. Авансово платените суми по офертата са суми, собственост на продавача, и се съхраняват от собственика на сайта "Хепинес" ЕООД, до приключването на оферирането. След приключване на оферирането, ако задължителното условие е настъпило, събраните суми се превеждат по сметка на продавача.

 

Общи положения

 

2.1. Потребителят-купувач се съгласява да заплати авансово посочената в офертата цена, по един от изброените в съответния потребителски интерфейс начини, в момента на съгласяване с условията по договора.

 

2.2. Продавачът се задължава да достави на потребителя-купувач авансово заплатената стока и/или услуга, при условията, посочени в офертата.

 

3. В случай, че задължителното условие, предвидено в офертата, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. „Хепинес“ ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач , като след представяне на документ, доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата, лихви не се дължат.

 

4.1. При сбъдване на описаното условие и резервиране на маса с използването на офертата посредством потребителски интерфейс в сайта ReZZo.bg, потребителят получава разписка („ваучер”) с уникален номер и със секретен код, удостоверяващ извършеното авансово плащане, направената резервация и правото му да получи заплатения от него продукт/услуга. Номерът на разписката и индивидуалният код могат да се получат и по електронен път;

 

4.2. Потребителят няма право да нанася корекции върху така получения ваучер за офертата или да променя индивидуалния код;

 

4.3. В случай, че потребителят нанесе корекции върху ваучера за офертата или промени кода, той носи отговорност за това свое действие съобразно българското законодателство, като наред с това продавачът има право да откаже изпълнение по настоящият договор, като има право да развали договора едностранно поради недоборсъвестност от страна на купувача.

 

4.4. За да получи стоката/услугата, която е платил, потребителят–купувач е длъжен да представи или да съобщи на продавача данните, индивидуализиращи разписката - „номера на ваучера” и „секретния код”.

 

4.5. Продавачът е длъжен да провери съобщените му индивидуализиращи данни в електронната система http://rezzo.bg/restaurant/reservations и след като се убеди, че конкретният ваучер е валиден, го маркира в електронната система като използван и предава на потребителя-купувач закупената чрез авансово плащане стока/услуга.

 

6. Хепинес ЕООД се задължава да обяви в електронната страница дали е настъпил предвиденият факт и/или събитие, изискван от продавача, като условие да достави оферираната стока и/или услуга, по обявената цена и в определения срок.

 

8. Потребителят-купувач се задължава да потърси и да получи авансово заплатения продукт/услуга от продавача само и единствено при наличие на и при условията и в срока, посочени в конкретната оферта;

 

9. В случай, че потребител-купувач получи ваучера за оферта, и не се възползва от него при условията и датата на резервацията, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. За закупената оферта трябва да се направи резервация за дата до 30 дни след датата на закупуването му. В противен случай офертата е невалидна и няма да може да се използва, като парите за закупуването й се губят от потребителя-купувач.

 

10. „Хепинес“ ЕООД само и единствено използва електронния си сайт за осигуряване на виртуален контакт между продавачи и евентуални купувачи с цел търговия на промотирани сроки и/или услуги, поради което всички претенции, свързани със сключенте договори за покупко-продажба под условие, следва да се насочват към продавача.

 

11. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат Общите условия за използване на сайта и разпоредбите на българското законодателство.

 

 

 

 

ХVI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

16.1. “ReZZo.bg” има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електонна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

16.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от “ReZZo.bg”.

16.3. Фирма „ХЕПИНЕС“ ЕООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни под номер 19791, съгласно удостоверение от КЗЛД номер 19791 / 21.10.2010 г. “ReZZo.bg” полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

16.4. “ReZZo.bg” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

16.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, “ReZZo.bg” ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

16.6. “ReZZo.bg” събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от “ReZZo.bg”. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ReZZo.bg”.

16.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “ReZZo.bg” на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

16.8. “ReZZo.bg” се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “ReZZo.bg”;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “ReZZo.bg” за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

16.9. При използване на Уебсайта www.Rezzo.bg, “ReZZo.bg” има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на “ReZZo.bg” във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на “ReZZo.bg” и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта “ReZZo.bg”, времето прекарано на нея и др. В допълнение, “ReZZo.bg” съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

16.10. “ReZZo.bg” има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

ХVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

17.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на “ReZZo.bg” или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.Rezzo.bg;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

17.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, “ReZZo.bg” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора “ReZZo.bg” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на “ReZZo.bg”, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

18.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.Rezzo.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

18.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато “ReZZo.bg” е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на “ReZZo.bg”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “ReZZo.bg”, дори ако не е било получено.

18.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

18.4. Уебсайтът www.Rezzo.bg се поддържа от “ReZZo.bg” посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. “ReZZo.bg” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg извън територията на Република България, както и в частност населените места, в които “ReZZo.bg” не предоставя възможност за резервация на маса в ресторант. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

18.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

18.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

18.7. Съгласно действащото законодателство продажбата на алкохол и цигари е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на служители на ресторанта, в който е направена резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да удостовери възрастта си, чрез представяне на документ за самоличност. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той няма право да поръчва, получава и употребява алкохолни напитки и тютюневи в заведението.

18.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже направена резервация, не по-късно от 30 минути преди настъпване на часа определен за ползването й, чрез отбелязване на отказ в упоменатото място в Потребителския профил на www.Rezzo.bg. При отказ от резервация, извършен по-късно от 15 минути преди настъпване на часа за ползването ù или при неспазване на направена резервация, без да е сторен предварително отказ от нея, “ReZZo.bg” предупреждава ПОТРЕБИТЕЛЯ на e-mail адреса, с който се е регистрирал на www.Rezzo.bg., да спазва съответните правила и за възможните последици от неизпълнението. При три или повече извършени нарушения по тази точка, “ReZZo.bg” добавя ПОТРЕБИТЕЛЯ в база данни „Черен списък” – списък от клиенти, чиито Потребителски профили се деактивират и им се отказва достъп до услугите на “ReZZo.bg”.

Настоящите Общи условия са приети с решение на ЕСК на "ХЕПИНЕС" ЕООД от 24.04.2014 г. и влизат в сила от 24.04.2014 г.

-