home image
home image
en
EN
header bottom border

Общи условия за ползване на Rezzo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.REZZO.BG

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ХЕПИНЕС” ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн ресторантски резервации „www.Rezzo.bg” („Общите условия”) и урежда отношенията между „ХЕПИНЕС” ЕООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.Rezzo.bg.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. „ХЕПИНЕС” ЕООД, (наричани по-долу “ReZZo.bg”), е търговско дружество с ЕИК: 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Роза” № 25, и адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. Цар Освободител 25, email: contact@rezzo.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт: http://rezzo.bg.

1.3. Уебсайтът www.Rezzo.bg е уебсайт посредством, който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за резервация на маса в ресторант, както и закупуване на оферти и ползването им в ресторант, след направа на резервация, където е предявено желание за използване на закупена оферта.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва, които и да е от предоставяните през уебсайта www.Rezzo.bg услуги и ресурси.

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.Rezzo.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.Rezzo.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.10. „e-mail адрес” е избран от потребителя e-mail адрес, който е негова собственост, посредством който, той се индивидуализира в www.Rezzo.bg

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с негов e-mail адрес индивидуализира същия.

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация и мненията и коментарите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www.Rezzo.bg с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. “ReZZo.bg”, чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта www.Rezzo.bg – новини, забавни публикации, промоции, календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от www.Rezzo.bg съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта www.Rezzo.bg

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.Rezzo.bg във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на услуги посредством Уебсайта www.Rezzo.bg се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните услуги, достъпни през Уебсайта www.Rezzo.bg.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.Rezzo.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.Rezzo.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.Rezzo.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта www.Rezzo.bg. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта www.Rezzo.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.Rezzo.bg.

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на сайта“и натискане на виртуалния бутон "Потвърди", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.Rezzo.bg услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.Rezzo.bg данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.Rezzo.bg има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.Rezzo.bgима право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 

ІV. E-MAIL И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва свой e-mail адрес и парола. Ако e-mail адресът не е вече използван за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира успешно и получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Чрез e-mail адресът ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. www.Rezzo.bg не проверява и не носи отговорност за съвпадението на e-mail адреса с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адресът служи за достъп до определен потребителски профил.

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.Rezzo.bg в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.5. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.Rezzo.bg, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.Rezzo.bg. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на www.Rezzo.bg, да управлява разположено от него на сървър на www.Rezzo.bg Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и др.

4.6. За да получи достъп до услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната услуга.

4.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.Rezzo.bg може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “ReZZo.bg”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, “ReZZo.bg” ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.Rezzo.bg.“ReZZo.bg” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до “ReZZo.bg”, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “ReZZo.bg”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “ReZZo.bg” за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, при което “ReZZo.bg” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “ReZZo.bg” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ReZZo.bg”.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ReZZo.bg” услуги да не зарежда, разполага на сървър на “ReZZo.bg”и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “ReZZo.bg”услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно “ReZZo.bg”за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

 

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “ReZZo.bg”Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.Rezzo.bg, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а “ReZZo.bg”спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.Rezzo.bg услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.Rezzo.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ReZZo.bg”

8.1. “ReZZo.bg”се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.1.1. Услугата, която предлага “ReZZo.bg” на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервация на маса в ресторант с определен процент отстъпка от цялата му сметка, резервация на маса в ресторант без отстъпка, резервация на маса в ресторант с отстъпка от храната, резервация на маса в ресторант с използване на предварително закупена оферта от сайта на ReZZo.bg, както и други видове резервации. Резервацията с ReZZo.bg е абсолютно безплатна. Посочената в уебсайта „средна  сметка” цели единствено да Ви ориентира в цените в менюто на ресторанта и не е минимална сума, която трябва да изразходвате, за да ползвате отстъпката или офертата към резервацията.

8.1.2. Ресторантите, които предлагат своите маси на Уебсайта www.Rezzo.bg, предоставят за резервация ограничен брой маси с определен от тях процент отстъпка в зависимост от деня и часа на резервацията, както и ограничен брой маси без отстъпка или с отстъпка само от храната. Ограниченият брой маси с отстъпка и без отстъпка зависи изцяло от преценката на ресторанта и от големината на групата, за която ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да направи резервация.

8.1.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да пристигне в ресторанта, в който е направил резервация през Уебсайта www.Rezzo.bg в деня и часа на резервацията, като резервацията му се пази до 15 минути след нейното започване. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ закъснее с повече от 15 минути за резервацията, ресторантът има право да откаже резервацията или да не предостави отстъпката или офертата, ако има такава към резервацията. В часа на резервацията трябва да присъстват над половината от зададения брой хора, който е посочен предварително от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Също така, окончателният брой хора, пристигнали в ресторанта, не трябва да надвишава броя на хората, посочени в резервацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ. При несъответствие по предходните изречения, ресторантът също има правото да откаже резервацията или да не предостави отстъпката или офертата, ако има такава към резервацията.

8.1.4. След навременно пристигане в ресторанта, според датата и часа на резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият е длъжен да уведоми посрещащия го персонал на ресторанта, че има резервация на негово име от Уебсайта www.Rezzo.bg. При посещението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде настанен на маса определена по преценка на ресторанта в избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на резервацията (чрез опцията „тип резервация”) част на ресторанта. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ иска да бъде настанен на друга маса в същата или в друга част на ресторанта, ресторантът има право по своя преценка да откаже това, или да премести ПОТРЕБИТЕЛЯ, но в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи правото си да ползва промоционалните условия и отстъпките на резервацията.

8.1.5. В случай, че към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ има отстъпка или оферта, при поискване на сметката ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това обслужващия го персонал и да му представи едно от потвържденията за резервация, които „ReZZo.bg” е предоставил на ПОТРЕБИТЕЛЯ при успешна резервация - SMS, e-mail или принтирано потвърждение на резервацията. Ако към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ има отстъпка или оферта, тя не може да се комбинира с други отстъпки, оферти, промоции, както и промоционални, специални и обедни менюта в ресторанта, и е валидна единствено за консумация в заведението.

8.1.6. При получаване на своята сметка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да провери дали процентът отстъпка е приложен коректно, както и да се подпише на сметката. В случай, че процентът на отстъпка, ако има такава, не е приложен коректно, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми за това обслужващия го персонал, за да получи правилната отстъпка.

8.1.7. При отказ от ресторанта за извършване на задълженията му по резервация, които включват:

а) своевременно настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в ресторанта;

б) предоставяне на услугите, които ресторантът предлага;

в) начисляване на процента отстъпка (ако има такава) към резервацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ към крайната сметка

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от ресторанта във вид на ваучер за консумация в него.

8.1.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да откаже или промени направената от него резервация най-късно петнадесет минути преди нейното начало. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е извършил резервацията като регистриран потребител, той трябва да влезе в секция "Моите резервации" в своя профил и натисне съответния бутон към направената от него резервация. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е резервирал без регистрация, в e-mail-a за потвърждение на резервацията има линк към нея, откъдето ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да я откаже или промени.

8.1.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави повече от три резервации за една и съща дата.

8.1.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прави резервация за определена дата и час ако има друга активна резервация за същия ден в периода + - 2 часа от резервацията, която иска да направи.

8.2. “ReZZo.bg”няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. “ReZZo.bg” няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “ReZZo.bg”съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.Rezzo.bg, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на “ReZZo.bg” или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, “ReZZo.bg” има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.

8.5. “ReZZo.bg” има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.Rezzo.bg, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от “ReZZo.bg” или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “ReZZo.bg”.“ReZZo.bg” не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg.

8.6. “ReZZo.bg” има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия, както и с посочване в регистрационната форма, че желае да получава описаните търговски съобщения ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от “ReZZo.bg”.

8.7. “ReZZo.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. “ReZZo.bg” няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта www.Rezzo.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.

8.9. “ReZZo.bg” има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на “ReZZo.bg” или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

8.10. “ReZZo.bg” си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

8.11. Всеки ресторант си запазва правото да се свърже с клиент, направил резервация, по телефона или e-mail адреса, който е оставил за контакт, за допълнителни доуточнения и промени на резервацията, включващи и отказ на резервацията или молба за промяна на нейната дата и час.

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.Rezzo.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на “ReZZo.bg” неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “ReZZo.bg”, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на “ReZZo.bg”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е “ReZZo.bg” или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

9.4. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.Rezzo.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на “ReZZo.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ReZZo.bg” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.5. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми “ReZZo.bg” в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с “ReZZo.bg”. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. “ReZZo.bg” по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. “ReZZo.bg” полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “ReZZo.bg” не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

10.3. “ReZZo.bg” не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “ReZZo.bg”, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. “ReZZo.bg” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ReZZo.bg”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “ReZZo.bg”.

10.5. “ReZZo.bg” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. “ReZZo.bg” не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.Rezzo.bg.

10.7. Страните приемат, че “ReZZo.bg” не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “ReZZo.bg” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “ReZZo.bg” предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.Rezzo.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “ReZZo.bg” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “ReZZo.bg” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. “ReZZo.bg” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “ReZZo.bg”, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХІ. ПРАВА НА “ReZZo.bg” В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. “ReZZo.bg” има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на “ReZZo.bg”, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта www.Rezzo.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, “ReZZo.bg” има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. “ReZZo.bg” има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на “ReZZo.bg” ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи “ReZZo.bg” има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, “ReZZo.bg” има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи “ReZZo.bg” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети “ReZZo.bg” и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от “ReZZo.bg” Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети “ReZZo.bg” за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на “ReZZo.bg” и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

 

XIII. Разясняване на техническите стъпки от потребител-купувач по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта ReZZo.bg

1). Зареждайки заглавната интернет страницата ReZZo.bg, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на промоционална цена. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае с данните на фирмата, подържаща интернет сайта, наред с Общите условия за ползване на сайта.

2). Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

 

3). В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница - част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с авансово плащане по сметка на "Хепинес" ЕООД. Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на авансовото плащане. За авансово платената сума, след направа на резервация, където потребителя посочва, че желае да използва закупената оферта, "Хепинес" ЕООД издава на потребителя разписка (“ваучер за оферта”), потвърждаваща извършено авансово плащане за закупуването на стока/услуга, оферирана с конкретна оферта, публикувана на сайта ReZZo.bg.

 

4). В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията пoтребителят си създава потребителски профил, с който след заплащане на оферта може да направи резервация за съответния ресторант, за да я използва.

 

5) Когато задължителното условие, предвидено в публикуваната оферта, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. В тези случаи, включително и при упражняване на право на отказ от договора от страна на купувача, "Хепинес" ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, ако все още не ги е превел по сметка на продавача, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач, като след представяне на документ доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата на промотиращия търговец, лихви и възнаграждения не се дължат. Връщане на суми на потребителя-купувач се извърша по банков път, при което всички транзакционни разходи във връзка с връщането на съответната сума, са за негова сметка.

 

6). Потребителят-купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко продажба, би следвало да е наясно, че договорът за покупко продажба се сключва не с "Хепинес" ЕООД, а с изрично упоменато трето лице (търговец-продавач), което също е потребител на сайта ReZZo.bg – промотиращ търговец, използващ предоставената електронна платформа от разстояние и промотиране на продаваните от него стоки/услуги.

 

7). Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово услугата, от друга страна е представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

 

8). След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от "Хепинес" ЕООД съобщение, за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия и индивидуалните за конкретната сделка условия. В случай, че потребител-купувач получи "ваучер" за офертата, и не се възползва от него при условията и срока за предявяване, указани от в съответанта оферта, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. След изтичане на срока за предявяване на закупената оферта, отговорността на продавача за неизпълнение отпада. В срока на предявяване, купувачът има право да извърши резервация за получаване на закупената стока/услуга, в определен ден или период след изтичане на срока за предявяване.

 

9). Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от "Хепинес" ЕООД. Преводи на парични суми от ReZZo.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

 

10). Съгласявайки се с настоящите Общи условия, всеки потребител потвърждава, че е наясно с правото си, че съгласно чл. 50 от ЗЗП, ако не се касае за някое от изключенията предвидени в чл. 46 и чл. 57 от ЗЗП, в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключването на договора от разстояние с авансово плащане за закупуване на оферирана стока в сайта ReZZo.bg, може да се откаже от договора, без да изтъква мотиви и да дължи обезщетение за това, освен разноските съгласно разпоредбите на закона. За упражняване на правото на отказ от договора, кагато то е предвидено в офертата, потребителят е длъжен, преди изтичането на 14-дневния срок от сключването на договора, да изпрати до "Хепинес" ЕООД и до конкретния търговец с когото е сключил договора, изрично изявление като попълни и изпрати електронна форма, достъпна от сайта ReZZo.bg.

 

11). Преводи на парични суми от ReZZo.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител

 

 

12) Следните условия са валидни за всички оферти:

Като ползвате ваучера, ако направите сметка на стойност по-висока от номинала му, трябва да доплатите. А ако стойността е по-малка, не получаваш ресто.

Отстъпката от офертата не може да се комбинира с други промоции и отстъпки, както и с други оферти (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

Офертата се използва еднократно, не важи за повече от едно посещение (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

Посещението в обекта се съобразява с работното време, капацитета за обслужване на клиенти и моментната заетост на фирмата, както и при поставено условие за предварителна резервация чрез сайта на ReZZo.bg.

Ако направите резервация за използване на офертата, но не се явите в уговорената дата и час, офертата става невалидна и заплатената сума се губи.

 

XIV. Общи условия за купуване на оферта през сайта на ReZZo.bg

 

Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги се отнасят за всяка една покупко-продажба, направена чрез електронна страница ReZZo.bg, собствeност на "Хепинес" ЕООД.

 

1.1. Продавачът продава, a потребителят-купувач купува, продукт/услуга на промоционална цена, изрично посочена за всяка стока поотделно, при индивидуални условия за всяка отделна стока/услуга, и само и единствено в случай, че бъде изпълнено задължително условие: извършване на поне 1 покупка общо от всички потребители-купувачи.

 

1.2. Настоящият договор влиза в сила само и единствено при сбъдване на задължителното условие, предвидено и обявено в съответната оферта.

 

1.3. Рискът от несбъдване на условието се носи от потребителя-купувач.

 

1.4. Авансово платените суми по офертата са суми, собственост на продавача, и се съхраняват от собственика на сайта "Хепинес" ЕООД, до приключването на оферирането. След приключване на оферирането, ако задължителното условие е настъпило, събраните суми се превеждат по сметка на продавача.

 

Общи положения

 

2.1. Потребителят-купувач се съгласява да заплати авансово посочената в офертата цена, по един от изброените в съответния потребителски интерфейс начини, в момента на съгласяване с условията по договора.

 

2.2. Продавачът се задължава да достави на потребителя-купувач авансово заплатената стока и/или услуга, при условията, посочени в офертата.

 

3. В случай, че задължителното условие, предвидено в офертата, не се сбъдне, по независими от продавача причини, последният не дължи доставка на авансово заплатената стока и/или услуга. „Хепинес“ ЕООД, в качеството си на собственик на електронната платформа, посредством която е сключена сделката, и съхраняващ до настъпване на предвиденото условие авансово платените суми, възстановява сумата, заплатена от потребителя-купувач , като след представяне на документ, доказващ плащането, му я превежда по посочена от него банкова сметка. За времето от авансовото плащане до превеждането на сумата, лихви не се дължат.

 

4.1. При сбъдване на описаното условие и резервиране на маса с използването на офертата посредством потребителски интерфейс в сайта ReZZo.bg, потребителят получава разписка („ваучер”) с уникален номер и със секретен код, удостоверяващ извършеното авансово плащане, направената резервация и правото му да получи заплатения от него продукт/услуга. Номерът на разписката и индивидуалният код могат да се получат и по електронен път;

 

4.2. Потребителят няма право да нанася корекции върху така получения ваучер за офертата или да променя индивидуалния код;

 

4.3. В случай, че потребителят нанесе корекции върху ваучера за офертата или промени кода, той носи отговорност за това свое действие съобразно българското законодателство, като наред с това продавачът има право да откаже изпълнение по настоящият договор, като има право да развали договора едностранно поради недоборсъвестност от страна на купувача.

 

4.4. За да получи стоката/услугата, която е платил, потребителят–купувач е длъжен да представи или да съобщи на продавача данните, индивидуализиращи разписката - „номера на ваучера” и „секретния код”.

 

4.5. Продавачът е длъжен да провери съобщените му индивидуализиращи данни в електронната система http://rezzo.bg/restaurant/reservations и след като се убеди, че конкретният ваучер е валиден, го маркира в електронната система като използван и предава на потребителя-купувач закупената чрез авансово плащане стока/услуга.

 

6. Хепинес ЕООД се задължава да обяви в електронната страница дали е настъпил предвиденият факт и/или събитие, изискван от продавача, като условие да достави оферираната стока и/или услуга, по обявената цена и в определения срок.

 

8. Потребителят-купувач се задължава да потърси и да получи авансово заплатения продукт/услуга от продавача само и единствено при наличие на и при условията и в срока, посочени в конкретната оферта;

 

9. В случай, че потребител-купувач получи ваучера за оферта, и не се възползва от него при условията и датата на резервацията, потребителят-купувач няма право да иска връщане на авансово заплатената от него цена (капаро, задатък), която остава като обезщетение за продавача. За закупената оферта трябва да се направи резервация за дата до 30 дни след датата на закупуването му. В противен случай офертата е невалидна и няма да може да се използва, като парите за закупуването й се губят от потребителя-купувач.

 

10. „Хепинес“ ЕООД само и единствено използва електронния си сайт за осигуряване на виртуален контакт между продавачи и евентуални купувачи с цел търговия на промотирани сроки и/или услуги, поради което всички претенции, свързани със сключенте договори за покупко-продажба под условие, следва да се насочват към продавача.

 

11. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат Общите условия за използване на сайта и разпоредбите на българското законодателство.

 

 

 

 

ХVI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

16.1. “ReZZo.bg” има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електонна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

16.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от “ReZZo.bg”.

16.3. Фирма „ХЕПИНЕС“ ЕООД е вписана в регистъра на администратори на лични данни под номер 19791, съгласно удостоверение от КЗЛД номер 19791 / 21.10.2010 г. “ReZZo.bg” полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

16.4. “ReZZo.bg” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

16.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, “ReZZo.bg” ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

16.6. “ReZZo.bg” събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от “ReZZo.bg”. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ReZZo.bg”.

16.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “ReZZo.bg” на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

16.8. “ReZZo.bg” се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “ReZZo.bg”;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “ReZZo.bg” за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

16.9. При използване на Уебсайта www.Rezzo.bg, “ReZZo.bg” има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на “ReZZo.bg” във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на “ReZZo.bg” и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта “ReZZo.bg”, времето прекарано на нея и др. В допълнение, “ReZZo.bg” съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

16.10. “ReZZo.bg” има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

ХVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

17.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на “ReZZo.bg” или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.Rezzo.bg;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

17.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, “ReZZo.bg” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора “ReZZo.bg” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на “ReZZo.bg”, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

ХVIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

18.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.Rezzo.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

18.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато “ReZZo.bg” е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на “ReZZo.bg”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “ReZZo.bg”, дори ако не е било получено.

18.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

18.4. Уебсайтът www.Rezzo.bg се поддържа от “ReZZo.bg” посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. “ReZZo.bg” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта www.Rezzo.bg извън територията на Република България, както и в частност населените места, в които “ReZZo.bg” не предоставя възможност за резервация на маса в ресторант. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

18.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

18.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

18.7. Съгласно действащото законодателство продажбата на алкохол и цигари е забранена за лица под 18-годишна възраст. При съмнение от страна на служители на ресторанта, в който е направена резервацията, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да удостовери възрастта си, чрез представяне на документ за самоличност. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той няма право да поръчва, получава и употребява алкохолни напитки и тютюневи в заведението.

18.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже направена резервация, не по-късно от 30 минути преди настъпване на часа определен за ползването й, чрез отбелязване на отказ в упоменатото място в Потребителския профил на www.Rezzo.bg. При отказ от резервация, извършен по-късно от 15 минути преди настъпване на часа за ползването ù или при неспазване на направена резервация, без да е сторен предварително отказ от нея, “ReZZo.bg” предупреждава ПОТРЕБИТЕЛЯ на e-mail адреса, с който се е регистрирал на www.Rezzo.bg., да спазва съответните правила и за възможните последици от неизпълнението. При три или повече извършени нарушения по тази точка, “ReZZo.bg” добавя ПОТРЕБИТЕЛЯ в база данни „Черен списък” – списък от клиенти, чиито Потребителски профили се деактивират и им се отказва достъп до услугите на “ReZZo.bg”.

 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕАТРИ

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ ЗА ТЕАТЪР ЧРЕЗ УЕБ-САЙТА REZZO.BG

1. Уеб-сайтът www.rezzo.bg (наричан за краткост REZZO.BG) е електронна платформа управлявана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, чрез която правни субекти стопанисващи театри на територията на Република България (наричани за краткост ТЕАТРИ/ТЕ) предлагат за продажба електронни билети за организирани от тях театрални представления на купувачи, регистрирани като потребители в REZZO.BG (наричани за краткост КУПУВАЧИ/ТЕ или ПОТРЕБИТЕЛИ/ТЕ). „ХЕПИНЕС” ЕООД не е страна в отношенията по покупко-продажба на електронни билети между ТЕАТРИТЕ и КУПУВАЧИТЕ, а само осъществява посредничество между тях, като администрира уеб-сайта REZZO.BG, чрез който ТЕАТРИТЕ предлагат за продажба електронни билети за организирани от тях театрални представления, а КУПУВАЧИТЕ закупуват предлаганите от ТЕАТРИТЕ билети. „ХЕПИНЕС” ЕООД осигурява безаварийното функциониране и техническа поддръжка на REZZO.BG с цел обезпечаване и реализиране на правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предвидени в настоящите общи условия.

2. Право да се регистрира и закупи електронен билет чрез REZZO.BG има само ПОТРЕБИТЕЛ, който е навършил 18 години и не е поставен под пълно или ограничено запрещение.

3. За да закупи електронен билет за театрално представление чрез уеб-сайта REZZO.BG е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да се регистрира в REZZO.BG по реда предвиден в Общите условия за ползване на REZZO.BG.

3.1. Обявените за продажба чрез REZZO.BG електронни билети се придружават от данни за наименование, дата, час и място на провеждане на представлението.

3.2. Закупуване на електронен билет за театър чрез REZZO.BG, е възможно единствено при заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на цената на билета с банкова карта. За да заплати електронния билет, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде прехвърлен към виртуално ПОС устройство на системата за електронни разплащания, където трябва да попълни необходимите полета: тип и номер на банковата карта, датата, до която е валидна, името на собственика на картата, CVC2/CVV2 защитен код и да кликне върху бутона "Плати".

3.3. След заплащане на цената на билета от ПОТРЕБИТЕЛЯТ, електронният билет ще бъде изпратен на ПОТРЕБИТЕЛЯ под формата на имейл, съдържащ пълната информация за избраното от ПОТРЕБИТЕЛЯ представление.

3.4. Полученият електронен билет (имейл) по т.3.3. следва да бъде предварително разпечатан (принтиран) от ПОТРЕБИТЕЛЯ на хартиен носител, който следва да бъде представен от ПОТРЕБИТЕЛЯ на специално обозначените за това места в ТЕАТЪРА, не по-късно от 30 минути преди началото на представлението.

3.5. Един електронен билет позволява на едно физическо лице да извърши едно посещение на представлението. При какъвто и да е опит за използване на един и същ електронен билет от повече от едно лице, ТЕАТЪРЪТ има право да анулира електронния билет, без да дължи връщане на цената му на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.6. В случай на отлагане или непровеждане (отмяна) на театралното представление, ТЕАТЪРЪТ има право да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ да избере една от следните възможности за уреждане на отношенията им:

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да презавери билета си за следваща дата за същото представление

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да презавери билета си за друго представление.

- ПОТРЕБИТЕЛЯТ да получи в 14 дневен срок връщане на заплатената от него цена за отложеното/ отменено представление.

3.7. В случай на отлагане или непровеждане (отмяна) на театралното представление, „ХЕПИНЕС” ЕООД се счита за упълномощен от името на ТЕАТЪРА да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ по банков път заплатената от него цена за закупения електронен билет. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по предходното изречение и в случаите, в които не бъде допуснат да присъства на представлението, по причина, за която не отговаря съгласно т.5.1, т.5.2. и т.5.3. от настоящите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има правата по предходните изречения, само в случай, че не е презаверил билета си на касата на ТЕАТЪРА за друга дата/час за същото или друго представление. В случай, че презавереният билет е на по-ниска стойност от заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ, той няма право да иска връщане на разликата, а в случай, че презавереният билет е на по-високата стойност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да доплати разликата на касата на ТЕАТЪРА в момента на презаверяването на билета, като в тези случаи „ХЕПИНЕС” ЕООД не дължи на ПОТРЕБИТЕЛЯ връщане на каквато и да е част от заплатената от нето сума по реда на т.3.2.

3.8. С изключение на връщането на цената на закупения електронен билет при условията на т.3.7., „ХЕПИНЕС” ЕООД не носи отговорност за други вреди които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е претърпял поради отлагане на представление или невъзможност на същото да се състои (напр. разходи за пътуване, хотел и др.).

3.9. „ХЕПИНЕС” ЕООД не носи отговорност за спазването на правата на КУПУВАЧА по закупения билет от страна на ТЕАТЪРА (напр. за осигуряване на резервираното място и за всякакви други предварително обявени условия по представлението – вкл. продължителността на представлението, конкретни участващи актьори и др.), за качеството на театралното представление, както и за спазването на нормативните изисквания относно сградите и помещенията в които се провежда театралното представление (включително пожарна безопасност и др.), относно условията за безопасно провеждане на събитието, и относно реда и сигурността по време на провеждането му. За всякакви несъответствия между условията по закупения електронен билет и реално предоставената развлекателна услуга (театралното представление), ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подава рекламации по смисъла на ЗЗП единствено към ТЕАТЪРА.

3.10. Като администратор на платформата REZZO.BG, „ХЕПИНЕС” ЕООД уведомява и препраща на ТЕАТЪРА всички постъпили оплаквания от ПОТРЕБИТЕЛЯ, изисква обяснение от ТЕАТЪРА, съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изясняване и уточняване на претенциите му към ТЕАТЪРА, и посредничи за уреждане на споровете между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТЕАТЪРА, като има право да задържи заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на електронния билет до уреждането на спора между страните и да я върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако той докаже по безспорен и неопровержим начин, че не е могъл да присъства на представлението поради причина, за която ТЕАТЪРЪТ отговаря.

3.11. „ХЕПИНЕС” ЕООД е длъжен да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ във всички случаи свързани с необходимост от връщане на преведена от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума по т.3.2., включително за връщане на цената за закупен билет при условията предвидени в тези общи условия, както и за връщане на преведената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума при анулиране на платежната операция съгласно условията на оператора на платежната система и законодателството на Република България.

3.12. При възникнали въпроси и необходимост от съдействие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с екипа на REZZO.BG на email: support@rezzo.bg или на телефон 0884161745

4. Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 - 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности с конкретна дата или срок за изпълнение. Във връзка с посоченото правно основание КУПУВАЧИТЕ нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за театрални представления.

5. Ограничения.

5.1. На основание чл. 8, ал. 3, 4 и 7 от Закона за закрила на детето и във връзка с разпоредбите на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, малолетните и непълнолетните посетители на обществени места, включително на провежданите събития, трябва да бъдат придружавани от своите родители, настойници, попечители или други пълнолетни лица, които полагат грижи за детето, както следва:
1. лица под 14-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 20:00 ч.;
2. лица, навършили 14-годишна възраст, но ненавършили 18-годишна възраст трябва да бъдат придружавани на събитията след 22:00 ч.
Когато придружител на малолетното или непълнолетното лице е пълнолетно лице, различно от техен родител, настойник или попечител, последното е длъжно да представи декларация-съгласие за присъствието на детето на събитието, издадена на името на пълнолетния придружител и съдържаща нотариално заверени подписи на родителите, респективно на настойниците или попечителите.

5.2. ТЕАТЪРЪТ има право да не допусне до представлението (или да изведе от него) всяко лице, което е във видимо нетрезво състояние или с поведението си смущава останалите посетители в театъра (държи се неприлично, говори високо по време на представлението, не е изключило мобилния си телефон и др.), както и лице, което се намира във видимо лошо здравословно състояние, което застрашава здравето на останалите посетители на представлението.

5.3. ТЕАТЪРЪТ има право да не допусне до представлението всяко лице, което се е явило на мястото на представлението със закъснение (т.е. след часът, за който е обявено неговото начало)

5.4. КУПУВАЧЪТ няма право да иска връщане на цената за закупени от него билет, в случай, че по отношение на лицето, които се ползва от него, са налице условия по т.5.1., т.5.2 или т.5.3., и поради тази причина това лице не бъде допуснато да присъства на представлението.

6. Лични данни. Политика на поверителност.

Личните данни предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат обработвани от „ХЕПИНЕС” ЕООД с цел предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на услугите предлагани от REZZO.BG и в съответствие с Политиката на поверителност на дружеството публикувана в REZZO.BG.

Настоящите Общи условия за закупуване на електронен билет за театър чрез уеб-сайта REZZO.BG са приети от „ХЕПИНЕС” ЕООД на 22.04.2019г. и могат да се променят едностранно от дружеството, като промяната влиза в сила незабавно след нейното публикуване в REZZO.BG.

Политика за поверителност

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Каква е целта на този документ?

В тази Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

„Хепинес“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103279218, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. „Левски“, ул. „Роза“ № 25, тел.: +359 882 999010, и-мейл адрес: contact@rezzo.bg и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес за кореспонденция: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1, тел.: +359 882 999010, и-мейл адрес: contact@rezzo.bg

 

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1

Тел.: +359 52 603090

E-mail: office@happy.bg

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

 

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „Хепинес“ ЕООД (наричано оттук нататък „REZZO”) включително:

-              Какви лични данни събираме за Вас?

-              Каква е целта на тяхното събиране?

-              За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

-              С кого споделяме Вашите лични данни?

-              Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?

-              Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?

-              Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност „Хепинес“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код.

Какви лични данни събира REZZO за Вас и за какви цели (защо)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, REZZO събира следната информация и лични данни за Вас.

Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

Информация, която предоставяте доброволно:

I. Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на REZZO – https://rezzo.bg/, за да можем:

1. Да създадем профила Ви, за да можете да правите резервациите си в съответствие с нашите Условия;

2. Да Ви идентифицираме, когато влезете в профила си;

3. Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; и

4. Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

II. Информация, която предоставяте при използване на нашите услуги без да се регистрирате, за да можем:

1. Да изпълним Вашата заявка за резервация в търговския обект, който искате да посетите;

2. Да се свържем с Вас за потвърждение на резервацията;

3. Да комуникираме поръчката Ви с избрания от Вас търговски обект;

4. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси относно резервациите Ви и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

III. Информация, която предоставяте, когато ни изпращане съобщения чрез предвидения в сайта ни формуляр, за да можем:

1. За да можем да отговорим на Вашите запитвания, оплаквания и похвали и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

2. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги; и

3. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на REZZO.

Информация за транзакциите, когато правите резервация за търговски обект, за следните цели:

1. За да можем да обработим резервацията Ви и при необходимост да Ви изготвим сметка и да Ви таксуваме (правим уточнение, че REZZO никога не съхранява информацията за кредитната/дебитната Ви карта в нашите системи);

2. Комуникираме резервацията Ви с избрания от Вас търговския обект;

3. Да изпратим актуализации за състоянието на Вашата резервация до Вас и избрания от Вас търговски обект;

4. За да можем да отговорим на Вашите заявки и въпроси за резервацията Ви и да разрешим евентуално възникнали проблеми;

5. За да извършим анализи и проучвания с цел подобряване на нашите Услуги; и

6. За да защитаваме Вас и Услугите, които предоставяме като се стремим да открием и предотвратим измами или други действия в нарушение на нашите Условия или правила, отнасящи се до Услугите на REZZO.

Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

1. Да ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите услуги.

Информация от получена Обратна връзка от Вас относно мнението Ви за нашите услуги, използваме, за да можем:

1. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;

2. Да публикуваме отзивите, които ни изпращате за търговските обекти, посетени от Вас, при изрично Ваше съгласие за такова публикуване, след като Вие сте ни го предоставили за публикуване под формата на коментар и оценка;

3. Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

Информация за активностите Ви и действия по използване на услугите ни, за да можем:

1. Да ви осигурим по-добро преживяване при използване на услугите ни;

2. Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки; и

3. Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.

„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;

2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и

3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Информация, която получаваме от други източници -  трети страни

1. Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги; и

2. По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.

Категории лични данни, които обработваме:

-              Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място - при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, за създаване на първоначална регистрация, абониране за нашия бюлетин и попълване на формата за отправяне на запитвания;

-              Информация за Вашите резервации;

-              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите услуги чрез уеб-страницата ни или мобилните ни приложения - IP адрес, информация за устройството, което използвате;

-              Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за мобилното устройство, IMSI  номер на устройство, GPS координати,

-              Данни от бисквитки (сookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

На какво основание (защо) REZZO обработва лични данни за вас?

Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.

Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. да се уверите, че получавате услугата за осъществяване на резервация).

Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите   интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.

В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да "защитаваме вашите жизнени интереси" спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).

Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в "Как да се свържете с нас?" по-горе.

REZZO събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови предложения, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен бюлетин).

Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на contact@rezzo.bg или писмено заявление на адреса за кореспонденция на REZZO в гр. Варна, р-н „Одесос“, бул. „Цар Освободител“ № 25, ет.1.

Как получаваме личните Ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, REZZO обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическа Ви идентичност по следните начини:

-  чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни на уеб-страницата на REZZO. Формулярите се попълват в уеб-сайта ни на съответните места, оставени със свободни позиции за личните Ви данни;

- чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

- чрез абониране за бюлетин по електронна поща.

 

Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще  бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация/активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

REZZO ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.

Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

 

REZZO НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

REZZO се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

REZZO може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

1. търговските обекти, избрани от Вас, за които сте направили резервация;

2. REZZO компании в нашата група;

3. Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);

4. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;

5. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.

6. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

-              По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;

-              По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме "бисквитки" за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива "бисквитки" (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси ("реклама, базирана на индивидуалния интерес").

Рекламни "бисквитки" на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни "бисквитки". Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

"Бисквитки" при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават "бисквитки" на компютъра Ви ("бисквитка при препращане"), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези "бисквитки" обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че "бисквитката" все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез "бисквитката" за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Други инструменти за уеб анализ

Освен описаните по-горе ние може да използваме и други инструменти за уеб анализ като Facebook, Facebook Pixel, Criteo, Google adwords, Google Tag Manager и др.под.

 

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на REZZO, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на contact@rezzo.bg.

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

J Правото на достъп до личните данни, които REZZO обработва за Вас и да получите копие от тях

 

J Право да искате от REZZO коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на contact@rezzo.bg;

 

J Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;

 

J Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от REZZO, в случай че са налице условията за това.

 

J Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

 

J Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;

 

J Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: contact@rezzo.bg;

 

J Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

 

J Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, REZZO няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

по-горе.

Тези политики за поверителност са приети от „ХЕПИНЕС“ ЕООД и са в сила от 22.05. 2018 г.

 

 

 

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на ЕСК на "ХЕПИНЕС" ЕООД от 24.04.2014 г. и влизат в сила от 24.04.2014 г.

-