home image
coin icon
Цени за бизнес партньори
home image
en
EN
header bottom border

Общи условия на текуща игра

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА

РеZZервирай и спечели с ReZZo.bg”

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

1.1. Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди РеZZервирай и спечели с ReZZo.bg”/наричана по-долу за краткост „Играта”/, организирана от „ХЕПИНЕС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, ул. «Роза» №25/наричано за краткост „Организатора”/.

 

ІІ. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

2.1. Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

2.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането ѝ не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

2.3. Участието в Играта е напълно доброволно.

 

I. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

3.1 За да получат шанс да спечелят награда в играта, всички участници следва да отговарят едновременно на следните условия:

- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- имат настоящ адрес в страната;

- да са извършили успешна резервация (явили са се в ресторанта/клуба) през платформата на ReZZo.bg

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната и са се запознали с настоящите правила за участие в Играта, публикувани във Facebook-страницата на Организатора и на уеб-страницата на Организатора – https://rezzo.bg

4.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/, както и служители от холдинговата група на „ХЕПИ” ЕАД, членове на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта.

 

V. ПЕРИОД НА ИГРАТА

5.1. Играта започва в 18:00 ч. на 10.05.18г. /начална дата на Играта/ и завършва в 00:00 ч. на 14.06.18 г. /крайна дата на Играта/.

 

VI. НАГРАДИ

6.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

Вид награда

брой

Ваучер на стойност 100 лв.

5

 

6.2. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

 

VII. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Всяка седмица от началото на кампанията се определя по един печеливш участник чрез специално разработена компютърна програма на случаен принцип.

7.2. Печелившият участник ще бъде информиран в срок от една седмица след изтеглянето му чрез имейла адреса, с който е направена резервацията в ReZZo.bg

7.3. След като бъде информиран, печелившият участник трябва да избере в срок от една седмица заведението, в което иска да използва ваучера си от посочения списък на настоящите Общи условия и да информира екипа на ReZZo.bg на contact@rezzo.bg или на тел: 0884 99 09 28 или 0884 99 09 29.

7.4. В тегленето участват само клиенти, направили осъществена резервация (явили са се в ресторанта/клуба) през платформата ReZZo.bg и при условията на настоящите Общи условия.

7.5. Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.

7.6. Един Участник може да спечели една или повече награди от гореизброената.

7.7. Наградите се получават на място в предварително избраното заведение (ресторант или клуб) от печелившия участник.

7.8. В случай, че спечелил участник се откаже изрично от наградата си, за печеливш се обявява резервен участник, изтеглен в томболата по описания в настоящите условия ред.

7.9. Условия за ползване на ваучера:

  • Период: до 30 юли 2018 год.

  • Ваучерът не може да се комбинира с други промоции и оферти, които предлага заведението.

  • Ако сумата от сметката надвишава сумата по ваучера, разликата е за сметка на клиента.

  • Ако сумата от сметката е под тази на ваучера /100 лв./ разликата не се възстановява.

  • Ваучерът трябва да се използва еднократно в един от избраните обекти.

7.10. Заведения, в които ваучерът може да се използва:

 

Ресторанти:

София – Ресторанти:

Raffy Bar & Gelato Шипка, Raffy Bar & Gelato Ангел Кънчев, Raffy Bar & Gelato Pool, Raffy Bar & Gelato Park, Raffy Bar & Gelato Витоша, Raffy Bar & Gelato Corner, Happy Люлин, Happy Виктория, Happy Каблешков, Happy Лозенец, Happy Младост, Happy Раковски, Happy Мол София, Happy Света Неделя, Happy Paradise Center, SASA Asian Pub Radisson, SASA Asian Pub Paradise, Captain Cook Hotel Marinela, Bulgar, Добро Парчевич, Добро Заимов, Candy Club, Creativo, Ventana, Djanam Steak House, BG Wine Restaurant, Gloria Mar&Royal Grill, Edo Sushi Ring Mall, Edo Sushi Teppanyaki Vitosha, Crystal Steak House, Crystal Burger & Steak, Roma Bene, Boom Burgers & Booze, Boom Burgers, Bodega, Bodega Ranchero Steakhouse, Сръбски ресторант „Котилото”, L’avenue, Lazy Life&Food, Este, Esterhasi Bar, Grozd, Стария Чинар, Porto Maltese, IL Ponte by Porto Maltese, Lavanda, Багри, Umami Hotel Marinela, Ниагара Лозенец, Ниагара Дойран, Ниагара Цар Симеон, Ниагара Дружба, Zeko Борово, Hashtag Bar&Dinner, Social Café, Ribs Brothers, Ahora, Green Deli&Bar, Tavan.

 

Пловдив – Ресторанти:

Happy Новотел, Happy Лендмарк, Raffy Bar & Gelato Plovdiv, Sombrero, Ресторант Малката Марица, Gusto, Ресторант на реката Jump, Porky’s BBQ, Salt & Pepper, Ресторант Гребеца, Restaurant Marbella, Щастливци под тепето, Osteria Rozmarino.

 

Варна – Ресторанти:

Captain Cook, Happy Център Варна, Happy Морска Гара, Happy Орбита, Marche, Massa Asia & Orient, The Sea Terrace, Mr. Baba, Red Canape, Rosstel, Santorini City, Червен рак, Bodega Ranchero Steakhouse, Pizza Amici Левски/ Възраждане, La Mer, Акварел, By The Sea.

 

Бургас – Ресторанти:

Happy Център Бургас, Happy Лазур, Antre, Incanto Баба Ганка, Incanto Mall Galeria, Kish М.Рудник, Fors, Kish Зорница, La Toscana.

 

Велико Търново – Ресторанти:

АЗ&ТИ, Рачев Резиденс, Alegro.

 

Русе – Ресторанти:

Happy Bar&Grill, Слънчевата къща, Garibaldi.

 

Плевен – Ресторанти:

Life Restaurant & Wine Bar, Нестинарка.

 

Клубове:

 

София – Клубове:

Piano Bar Sinatra, Gotham Club, Megami Club – Hotel Marinela, Bedroom Premium Club, Tobacco Garden Bar, Culture Beat Club, Tiffany Sofia, Marionette Bar & Dinner, Candy Club, Plazza Sofia, Jasmine Gastro Bar, Magnito Piano Bar, La Cubanita.

 

Пловдив – Клубове:

Megami Club, Galaxy, Piano Bar Sinatra, Bedroom Plovdiv, Premium Club Morado.

 

Варна – Клубове:

Club Dolby Theatre, Bar Tasty.

 

IІ. ЛИЧНИ ДАННИ НА УЧАСТНИК

 

8.1. Всеки от участниците е длъжен да предоставя верни данни относно имената и данните си за контакт.

8.2. Организаторът има право служебно (по своя инициатива) с всички възможни и позволени от правото технически способи да проверява и установява нарушения на правилата за участие. Организаторът има право да отстрани от участие в играта участник, за който се установи, че не отговаря на условията за участие или е нарушил по друг начин настоящите правила.

8.3. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа, като отговаря за защитата на информацията за участниците, станала му известна при и по повод провеждането на Играта, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

8.4. Участникът предоставя право на Организатора да събира, съхранява и обработва личните му данни по смисъла на Закона за личните данни /включително име, фамилия, телефон и имейл за контакт/ за целите на провеждане и администриране на Играта, включително за уведомяване на печелившите участници, както и за рекламни цели на Организатора, в това число за целите на маркетинг и реклама, както и за изпращане на рекламни, търговски и информационни съобщения.

8.5. С участието си в Играта, участниците приемат и се съгласяват, че:

8.5.1. Организаторът има право по своя преценка, в срок до един месец след края на играта, да използва данните на печелившите участници в аудио, печатни и видеоматериали, материали с рекламно-информативен характер, за което не дължи заплащане на участника.

8.5.2. Организаторът или оправомощени от него лица имат право да комуникират с печелившите участници посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за период от един месец след нейния край.

8.6. Настоящата Игра не е спонсорирана, одобрена, управлявана или свързана с Facebook. Предоставената от участника информация ще бъде използвана единствено за целите на играта и няма да бъде предоставяна на трети лица.

Настоящите условия ще бъдат публично достъпни през целия период на Играта на фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/rezzobg и на официалния сайт на Организатора: https://rezzo.bg

 

Настоящите условия са приети с Решение на едноличния собственик на капитала на ХЕПИНЕС” ЕООД и влизат в сила в 18:00 часа на 10.05.18 г.

 

ХЕПИНЕС” ЕООД си запазва правото да извършва промени в Oбщите условия без предварително известие.

 

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на contact@rezzo.bg или на тел: 0884 99 09 28 или 0884 99 09 29.

I. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

7.1. За да получат шанс да спечелят награда в играта, всички участници следва да отговарят едновременно на следните условия:

- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

- имат настоящ адрес в страната;

- да са извършили успешна резервация (явили са се в ресторанта/клуба) през платформата на ReZZo.bg